GVO, HVO en IVO

Bij ons op school wordt Godsdienstonderwijs (GVO), Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) en Islamitisch onderwijs (IVO) gegeven. GVO wordt gegeven door Idelette van der Linden , HVO wordt gegeven door Karin Uyland en IVO wordt gegeven door Arzu Alan. Hieronder leggen ze kort uit wat de leerlingen leren bij HVO, GVO en bij IVO.

HVO: Humanistisch Vormings Onderwijs

In het lesuur HVO kunnen de kinderen zich bezinnen op gevoelens en gedachten over goed en kwaad, waar en onwaar, mooi en lelijk, enz. Ze worden gestimuleerd een eigen keuze te maken.

Doordat kinderen zich bewust worden hoe ze de eigen waarden moeten kiezen, leren ze beter omgaan met mensen die verschillende opvattingen hebben. Regelmatig komen kinderen in situaties waar een morele keuze gemaakt moet worden. In de lessen proberen ze om hiervoor zelf oplossingen te zoeken en zich te realiseren dat ze daarvoor keuzes moeten maken.

Samen met de vakleerkracht werken de kinderen onderwerpen en thema’s zoals pesten, vriendschap, eerlijk, anders zijn, leven en dood, uit met behulp van spel, gespreksvormen zoals debat en filosofische gesprekken en andere technieken zoals drama, tekenen, verhalen schrijven en nog veel meer.

GVO: Godsdienst Vormings Onderwijs

Veel ouders willen graag dat hun kinderen op school meer te weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. Bij de lessen GVO leren en ervaren kinderen wat het desbetreffende geloof, of ook een niet-religieuze levensovertuiging, in het leven kan betekenen.

Protestants vormingsonderwijs wordt aangeboden op openbare en algemeen bijzondere scholen. Elkaar respectvol ontmoeten vanuit alle geloofsovertuigingen, religie is een kerndoel van de lessen GVO.

Het geeft een introductie in bijbelse en christelijke geloofstradities.

Leerdoelen hierbij zijn:

  • Leerlingen stimuleren om een eigen levensbeschouwelijke attitude te ontwikkelen;
  • Het opbouwen van begrip en respect voor de godsdienst of overtuiging van anderen.
  • In het protestants onderwijs gaat het er om dat kinderen kennis op doen van de Bijbel, de christelijke godsdienst en geloofsbeleving en wat dat betekent voor het dagelijks leven.
  • Maar ook dat ze een vergelijking kunnen maken met andere godsdiensten, waarin ze leren om met kinderen met een andere religieuze achtergrond te spreken. Zo worden ze voorbereid op het innemen van hun eigen rol in een multiculturele en multireligieuze samenleving in Nederland.
  • Leerlingen leren keuzes te maken en deze te verantwoorden en leren te leven met morele dilemma’s.
  • Vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde waarderen leerlingen de ander en kunnen zij dit in hun handelen laten zien.

In het GVO zullen de docenten doorgaans gebruik maken van de twee methoden die speciaal bedoeld zijn voor dit onderwijs. Het gaat om de methodes Het verhaal centraal en Bijbelwijs. Natuurlijk kunnen docenten ook gebruik maken van het aanbod van IKOS, andere bronnen, en zo zelf het lesmateriaal ontwikkelen afgestemd op de leerlingen. In de lessen staan bekende Bijbelse verhalen centraal. Van hieruit wordt er verbinding gemaakt bij de actuele onderwerpen in de maatschappij, kunst, tradities, respect voor geschiedenis, beleving vanuit de leerlingen en de traditionele feesten in Nederland vanuit de religie. Deze feesten en tradities zijn onlosmakelijk verbonden met Nederland. Leerlingen maken zo kennis met vieringen geïnspireerd vanuit de christelijke traditie. Zij kunnen zich inleven in de betekenis van deze feesten. Ook kunnen zij daarin verbondenheid, gemeenschap, begrip en heelheid beleven. In de lessen GVO kunnen zij daarin uiting geven aan gevoelens van bijvoorbeeld zin en onzin, vreugde en verdriet, geloof, hoop en liefde.

Tijdens de lessen GVO zijn er waardevolle, respectvolle momenten van samen delen en samen beleven als behorend bij het leven in alle diversiteit van ons mens zijn, ongeacht de leeftijd, afkomst en religie van een kind.

IVO: Islamitisch Vormings Onderwijs

Tijdens de lessen Islamitisch Godsdienstonderwijs (IVO) krijgen kinderen onderricht in de basisbeginselen van de Islam, over belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals feestdagen en wordt een verband gelegd tussen de theorie en de dagelijkse praktijk van de godsdienst. Het doel is leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, die open staan en respect hebben voor andersdenkenden en -gelovigen, zonder de verbinding met de eigen identiteit te verliezen.

De pedagogische uitgangspunten voor het islamitische onderwijs zijn:

– ieder kind is in wezen goed;

– instituties zijn in staat het goede in het kind te ontwikkelen en het kwaad te neutraliseren;

– opvoeders en ouders moeten het goede voorbeeld zijn voor de kinderen;

– bij kinderen moet godsbewustzijn ontwikkeld worden zodat zij zich kunnen gedragen vanuit een religieus normbesef;

– evenwichtige ontwikkeling is pas mogelijk als dat in een veilige en stimulerende sfeer gebeurt;

– ieder kind is uniek en heeft zijn eigen aanleg; dit vereist een gevarieerde aanpak waarbij met verschillen en gelijkwaardigheid rekening wordt gehouden;

– naast grondslag en kennisoverdracht heeft de islamitische leerkracht als taak vaardigheden te ontwikkelen in het perspectief van de Nederlandse samenleving; opgroeien in een multiculturele samenleving geeft mogelijkheden de eigen identiteit te ontwikkelen en vraagt om respect en tolerantie voor andersdenkenden;

IVO 01 waarden van de islam, zoals hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, vredelievendheid, schaamtegevoel, broeder- en zusterschap, staan centraal in het islamitische onderwijs; eveneens heeft de islamistische leerkracht als taak het kind te leren alle mensen als gelijkwaardig te accepteren.