MR

De leden van de MR van Plantijn zijn:

 

Mariska Dynna, voorzitter, leerkracht groep 3/4.
vacant, penningmeester en secretaris.
Corné Drost, algemeen lid.
Anne-Marie van Diepen, algemeen lid.
Karin Visser, leerkracht groep 3/4.
Rogier Vogelzang, leerkracht bovenbouw.

 

Wat doet de MR?
In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders, personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Ze worden als eerste geïnformeerd. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, de ouderbijdrage, veiligheid, schoolformatie of schooltijden. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Overleg
De MR heeft regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Rechten
Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

 

Wet
In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

 

Ouders op de kijkavond