info@plantijn.org 0342 - 415 635

Ons onderwijs

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Op onze school geven we dit al sinds enige jaren vorm door Handelingsgericht en Opbrengstgericht te werken. Het onderwijs wordt daarmee aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We streven ernaar dat alle leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. We volgen deze ontwikkeling nauwgezet met behulp van het leerlingvolgsysteem, leergesprekken en portfolio’s, waarin de ontwikkeling op didactisch, persoonlijk en sociaal gebied aan bod komt. Vanaf groep 4 werken we met dynamische niveaugroepen, waardoor elke leerling instructie krijgt op zijn/haar eigen niveau voor de vakken: lezen, taal, spelling en rekenen. Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben, dan stellen we in overleg met de ouders en onze intern begeleider Marian een plan op waarin we beschrijven hoe we die ondersteuning vorm gaan geven.

Engels

Plantijn is al meer dan 10 jaar een Angliaschool. Dit houdt in dat we van groep 1 t/m 8 Engelse lessen geven. Elke week komt onze vakleerkracht en native speaker in alle groepen lesgeven. De eigen leerkracht verzorgt elke week nog een vervolgles Engels. In groep 8 krijgen alle leerlingen een Anglia examen en met hun Angliadiploma op zak hebben ze een mooie voorsprong in het voortgezet onderwijs.

Leesschool

Sommige tradities blijven actueel, zo ook het zijn van een Leesschool. Al heel wat jaren, zelfs nog voordat we de naam Plantijn kregen zijn we een Leesschool. De naam ‘Plantijn’ verwijst naar een belangrijke boekdrukker uit de 16e eeuw, die met zijn werk heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van lezen voor het ‘gewone volk’, in plaats van alleen voor elite en geestelijken.

Wij zijn van mening dat goed leren lezen en begrijpend lezen van groot belang zijn voor de hele ontwikkeling. Het draagt bij aan het vergroten van de woordenschat, het verbreedt je kennis van de wereld en helpt je om de wereld beter te begrijpen. Lezen is van vroeger, van nu en zeker ook van de toekomst. Op Plantijn ligt er in alle groepen dus een grote focus op ‘lezen’, van aanvankelijk lezen in groep 1/2 tot studerend lezen in groep 7/8. Het gaat hierbij naast leestechnieken en leesbegrip ook om leesplezier.

Vormingsonderwijs

Op Plantijn bieden we naast ons vaste curriculum ook levensbeschouwelijke vormingslessen aan. Dit doen we door middel van het project ‘STEVig’, dat op alle scholen van de stichting gegeven wordt. Deze lessen sluiten aan bij onze visie op wereldburgerschap, waarbij het kennis hebben van verschillende levensopvattingen het wereldbeeld van leerlingen vergroot. Elke dinsdagmiddag worden er lessen aangeboden binnen het project, gegeven door vakdocenten. Zo worden er lessen over godsdienstig vormingsonderwijs, humanistisch vormingsonderwijs en islamitisch vormingsonderwijs gegeven. Alle leerlingen volgen alle lessen, zodat iedereen kennis krijgt van de verschillende vormingsgebieden.